Abonnementsvilkår


Abonnementsvilkår

Disse vilkår er gyldige fra 01-09-2019 og erstatter tidligere vilkår.

Abonnement og vilkår

One Step Privacy ApS har til hensigt at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at håndtere på deres dokumentation og forretningsgange til sikring af GDPR compliance. Vi tilbyder fuld brug af systemet One Step Privacy GDPR og tillægsmoduler (herefter under et ”Applikationen”)

Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” når du opretter dig som kunde, ved at anvende applikationen eller services, og gælder mellemOne Step Privacy ApS, CVR-nummer 29448264, Nærum Hovedgade 10A, 2850 Nærum (herefter “One Step Privacy”) og kunden (herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en virksomhed accepteres disse vilkår på vegne af Kunden.

Denne service udbydes til brug for erhvervskunder.

Ud over Applikationen driver vi www.onestepprivacy.com, andre hjemmesider og øvrige online kanaler (Websites), hvor der bl.a. findes informationer og hjælp til aktuelle og potentielle brugere af Applikationen.

Varighed og fakturering

Abonnementet træder i kraft ved oprettelse og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

Efter oprettelse som kunde er der for nye kunder en gratis konto med flere funktioner. For at anvende de fulde muligheder og funktioner i One Step Privacy skal kunden vælge en betalt abonnements type, hvorved det gratis abonnement (One Step Privacy Demo) udløber. Når der er valgt et betalt abonnement kan der ikke nedgraderet til en One Step Privacy Demo-konto igen.

Første faktureringsperiode løber når kunden har valgt abonnementstype. Herefter faktureres månedsvist eller årligt forud alt efter valget at abonnementstypen, med mindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt.

Abonnementet

Kunden får med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Applikationen. Applikationen stilles til rådighed online som software as a service. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen på anden måde end som software as a service.

Abonnementet giver Kunden adgang til at bruge Applikationen til det antal processer, brugere, tillægsmoduler m.v., der fremgår af de specifikke abonnementstyper som kunden har valgt.

I Applikationen eller på One Step Privacy’s hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper og tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår før de kan anvendes.

Adgangen til at anvende Applikationen gælder kun for Kunden og dennes eventuelle rådgivere. Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden. Kunden indestår for og har de fulde ansvar for eventuelle tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens log-in detaljer.

Kunden er ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand. Kunden er dog berettiget til at give adgang til Applikationen til direkte rådgivere, inden for det købte antal brugerlicenser.

Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade One Step Privacy’s navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller andre regler.

Priser og betalingsbetingelser

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Med mindre andet er anført trækkes betalingen for abonnementet på Kundens kredit kort ved accept af abonnementet som er sammenfaldende med faktureringsdatoen.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk One Step Privacy lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementets fornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

Kunden kan til enhver tid udskifte betalingskort under “faktureringsmuligheder”

Vi tager følgende betalingskort: Visa/Dankort, Visa og MasterCard.

Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen eller i øvrigt benytter sig af Applikationen eller vores Websites.

Applikationen og tillægsprodukter/ -ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende (business to business), og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret eller refundering.

Såfremt kreditkortet afvises spærres adgangen til Applikationen uden yderligere varsel. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre One Step Privacy forinden har ophævet abonnementet.

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af One Step Privacy.

De til enhver tid gældende priser kan findes på One Step Privacy’s hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel til udgangen af en måned. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle ændringer i priser vil være gældende fra starten af den først kommende abonnementsperiode. Alle priser er ekskl. moms.

Opsigelse og ophør

Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet, foretage nedgradering af abonnementet og/eller fravalg af tillægsmoduler til udgangen af en abonnementsperiode/faktureringsperiode. (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse). Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

One Step Privacy kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel til udløbet en abonnementsperiode, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår Ved udeblivelse af abonnementsbetalinger forbeholder One Step Privacy sig ret til at blokere adgangen til abonnementet uden yderligere varsel indtil abonnementsbetalingen er modtaget. One Step Privacy kan opsige abonnementet med 1 måneds varsel ved udeblivelse af abonnementsbetalinger eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

Kundens data

Parterne er enige om, at Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i Applikationen.

One Step Privacy forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og One Step Privacy har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

One Step Privacy er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik, analyse samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer. Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden, personer eller at dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden eller personener kan identificeres.

Indholdet af dokumenter eller andre filer uploadet på platformen vil ikke blive anvendt til statistik eller anden analyse og vil slettet senest 90 dage efter abonnementets ophør.

One Step Privacy kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter One Step Privacy’s vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende. Al information som sendes til os eller indtastes på vores chats, blogs, tests, e-mails o.l. tilhører os, og One Step Privacy kan gøre frit brug af dette uden at godtgøre dig.

Ændringer

One Step Privacy foretager, og er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. One Step Privacy er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

Drift og tilgængelighed

One Step Privacy tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for One Step Privacy’s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og One Step Privacy fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber One Step Privacy at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 20.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for dette tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

Immaterielle rettigheder

Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til One Step Privacy Solutions ApS eller koncern selskaber. Kunden skal give One Step Privacy meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af One Step Privacy’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden One Step Privacy, og dennes leverandører, en tilladelse og licens, der er tilstrækkelig til at One Step Privacy forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Overdragelse

One Step Privacy har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskaber eller tredjemand.

Kunden accepterer, at One Step Privacy er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

One Step Privacy’s ansvar

One Step Privacy fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

One Step Privacy leverer udelukkende vejledninger til kunden baseret på tilgængelig, og de af Kunden afgivne, informationer omkring kundens forhold samt One Step Privacy’s nuværende opfattelse af vedtagne love, regler og eller praksis. One Step Privacy’s forslag til risici, opgaver, politikker, aftaler mv. kan alene betragtes som vejledende og One Step Privacy kan ikke stilles til ansvar for ufuldstændige eller upræcise anvisninger.

Såfremt Kunden ønsker rådgivning eller konkrete vurdering af virksomhedens forhold kan One Step Privacy henvise til samarbejdspartnere inden for dette felt, som kan assistere kunden med yderligere gennemgang.

One Step Privacy er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er eller bliver gjort tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. One Step Privacy kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan One Step Privacy ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er One Step Privacy’s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i maksimalt de seneste 12 måneder.

Kunden påtager sig at friholde One Step Privacy for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

Kunden accepterer at holde One Step Privacy skadesløs mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

Datasikkerhed og tavshedspligt

One Step Privacy har tavshedspligt om alle informationer, One Step Privacy måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor One Step Privacy har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor One Step Privacy er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

One Step Privacy har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

One Step Privacy giver på Kundens anmodning – og mod betaling af One Step Privacy til enhver tid gældende takster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Dokumenter og filer som opbevareres på One Step Privacy’s dokument arkiv i Applikationen er omfattet af separat databehandler aftale omkring disse filer, som findes i Applikationen. One Step Privacy opbevarer disse filer på vegne af Kunden og anvender ikke disse filer eller indholdet heri til eget formål. Kunden indestår for at One Step Privacy’s behandling af sådanne informationer ikke krænker rettigheder eller aftaler med tredjemand. Kunden skal holde One Step Privacy skadesløs for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

Ændringer i Vilkår

One Step Privacy er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på One Step Privacy’s hjemmeside. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

Tvister

Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet og/eller disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København som første instans.